Jump to content
Giovanni

Osmanlıcanın kullanımı hakkında bir soru.

Öne çıkan mesajlar

§ 14 Şub 2017, 12:14
Şimdi aşağıdaki mektubu duymuştum fakat ilk defa gördüm geçenleri. Osmanlıca olan kısmına baktığımızda merak ettim, bu yalnızca bir resmi dil miydi yoksa saray efradı aralarında böyle mi konuşuyordu cidden merak ettim. Bilgisi olan var mıdır?

Teşekkürler.

Osmanlıca

Kanuni'nin Fransa Kralı Françesko'ya mektubu (Bugün Pariste korunur) Hazret-i izzet cellet kudretuhu ve allet kelimetuhunun (Allah'ın) inâyeti ve mühr-i sipihr-i nübüvvet ahter-i burc-i fütüvvet-pişvâ-yı zümre-i enbiyâ muktedâ-yı fırka-i asfiyâ Muhammed Mustafâ'nın sallallahu aleyhi vesellem mu‘cizât-ı kesîretü'l-berekâtı ve dört yârinin -ki, Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali'dir- rıdvânullahi aleyhim ecma‘în onların ervâh-ı mukaddesesi mürâfakati ile, (Mektubun bu satırlarından sonra Sultan Süleyman Han'ın o muhteşem tuğrası vardır ve tuğrada bilindiği üzere Süleyman Şah bin Selim Şan Han el-muzaffer dâimâ yazılıdır) Bu dua ve selam satırlarından sonra mektup şöyle devam etmektedir: "Ben ki Sultanü's-salâtin ve bürhânü'l-havâkîn tâc-bahş-ı hüsrevân-ı rû-yı zemîn zıllullahi fi'l-arazîn Akdeniz'in ve Karadeniz'in ve Rumeli'nin ve Anadolu'nun ve Karaman'ın ve Rum'un ve Vilâyet-i Zülkadriyye'nin ve Diyarbekir'in ve Kürdistan'ın ve Azerbaycan'ın ve Acem'in ve Şam'ın ve Haleb'in ve Mısır'ın ve Mekkenin ve Medine'nin ve Kudüs'ün ve külliyyen Diyâr-ı Arab'ın ve Yemen'in ve dahi nice memleketlerin ki, âbâ-yı kirâm ve ecrâd-ı izâmım enârallahu berâhinehüm kuvvet-i kahireleriyle feth ettikleri ve cenâb-ı celâdet-me’âbım dahi tîğ-ı ateş-bâr ve şimşîr-i zafer-nigârım ile feth eylediğim nice diyârın sultanı ve padişahı Sultan Bayezid Han oğlu Sultan Selim Han oğlu Sultan Süleyman Han'ım, Sen ki, Françe vilayetinin Kralı Françesko'sun... Dergâh-ı selâtîn-penâhıma yarar adamın Frankiyan ile mektup gönderip ve bazı ağız haberi dahi ısmarlayıp memleketlere düşman müstevli olup el-an hapisde idüğünüz i‘lâm edip halâsınız husûsunda bu cânibden inâyet meded ve inâyet eylemişsiz. Her ne ki, demiş iseniz benim pâye-i serîr-i âlem-masîrime arz olunup alâ-sebîli't-tafsîl ilm-i şerîfim muhît olup tamam ma‘lûm oldu. İmdi padişahlara sınmak ve haps olunmak acep değildir. Gönlünüzü hoş tutup âzürde-hâtır olmayasız. Eyle olsa bizim âbâ-i kirâm ve ecdâd-ı izâmımız nevverallahu merkadehüm dâimâ def‘-i düşmân ve feth-i memâlik için seferden hâli olmayıp biz dahi onların tarikine sâlik olup her zamanda memleketler ve sa‘b ve hasîn kal‘alar feth eyleyip gece ve gündüz atımız eyerlenmiş ve kılıcımız kuşanılmış ve Hak sübhânehu ve te‘âlâ hayırlar müyesser eyleyip meşiyyet ve irâdeti neye müte‘allik olmuş ise vücûda gele. Bâkî ahvâl ve ahbâr ise mezkûr adamınızdan istintak olunup ma‘lumunuz ola. Şöyle bilesiz... Tahrîren fî evâil-i Âhiri'r-Rebî‘ayn li-sene isneyn ve selâsîn ve ti‘a-mi’e.
Türkçe

Ben ki, Sultanlar sultanı, hakanlar hakanı hükümdarlara taç veren Allah’ın yeryüzündeki gölgesi, Akdeniz’in ve Karadeniz’in ve Rumeli’nin ve Anadolu’nun ve Karaman’ın ve Rum’un ve Dulkadir Vilayeti’nin ve Azerbaycan’ın Acem’in ve Şam’ın ve Halep’in ve Mısır’ın ve Mekke’nin ve Medine’nin ve Kudüs’ün ve Diyarbekir'in ve Kürdistan'ın ve bütün Arap diyarının ve Yemen’in ve daha nice memleketlerin ki, yüce atalarımızın ezici kuvvetleriyle fethettikleri ve benim dâhi ateş saçan zafer kılıcımla fetheylediğim nice diyarın sultanı ve padişahı Sultan Bayezıd Hân'ın torunu, Sultan Selim Hân'ın oğlu, Sultan Süleyman Hân’ım. Sen ki, Françe vilayetinin kralı Françesko (François, Fransuva)’sun. Sultanların sığınma yeri olan kapıma, adamın Frankipan ile mektup gönderip, memleketinizin düşman istilâsına uğradığını, hâlen hapiste olduğunuzu bildirip, kurtulmanız hususunda bu taraftan yardım ve medet istida etmişsiniz (istemişsiniz). Her ne ki demiş iseniz benim yüksek katıma arz olunup, teferruatıyla öğrendim. Padişahların mağlup olması ve hapsolması tuhaf değildir. Gönlünüzü hoş tutup, hatırınızı incitmeyiniz. Bizim ulu ecdadımız, daima düşmanı kovmak ve memleketler fethetmek için seferden geri kalmamıştır. Biz dahi onların yolundan yürüyüp, her zaman memleketler ve kuvvetli kaleler fetheyleyip gece, gündüz atımız eğerlenmiş ve kılıcımız kuşanılmıştır. Allah hayırlar müyesser eyleyip meşiyyet ve iradatı neye müteallik olmuş ise vücuda gele. (Allah hayırlar versin ve iradesi neyse o olsun.) Bunun dışındaki vaziyet ve haberleri adamınızdan sorup öğrenesiniz. Böyle bilesiniz.

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 14 Şub 2017, 12:22
françois tutsak iken habsburglar en azılı düşmanı osmanlı padişahına mektup yazmasına izinmi vermiş? ben françois'nın annesi yazıyor mektubu diye biliyordum.

ayrıca osmanlıca formal belgelerde kullanılıyor.bazı avrupa ülkeleri(misal macaristan)ın latinceyi kullanışı gibi.

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 14 Şub 2017, 12:26
Saray ile halk arasında dil bakımından oldukça fark vardı. Mesela edebi anlamda Divan Edebiyatı eserlerini normal halk anlayamazdı. Bu yüzden Halk Edebiyatı gelişiyor zaten.

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 14 Şub 2017, 12:30
Türkçesini anlamadım ki


I am Daenerys Stormborn of House Targaryen, the Unburnt, Mother of Dragons, khaleesi to Drogo’s riders, and queen of the Seven Kingdoms of Westeros

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 14 Şub 2017, 12:32
adama ne cevap vermiş anlamadım ben de

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 14 Şub 2017, 12:34
tldr geçmiş olsun,olur öyle, gerisinide elçiye sor demiş

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 14 Şub 2017, 12:45
evet meşhur mektup bu, aynen böyle masaya çıkarıp vuruyor statüyü süleyman.

fransa'ya vilayet demesi de bonusu lol.

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 14 Şub 2017, 12:47
bu arada soyle bi anektot yazayım

bu tutsak eleman fransa da college de france ın kurucusu

o okuldan mezun olup dunya bilim tarihine adını yazdıran sayısız insan var

bizim kanuni nin su an dunya ya bıraktıgı herhangi bir kurumsal miras ise yok

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 14 Şub 2017, 12:55
bunun oğlu Catherine de Médicis kocası, onun oğulları zamanında da Saint Barthelemy Katliamı yapılıyor

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 14 Şub 2017, 12:56
Osmanca

Sadece osmanlar anlayıp konusabiliyor

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 14 Şub 2017, 13:01
"nutella yerim" said:

bu arada soyle bi anektot yazayım

bu tutsak eleman fransa da college de france ın kurucusu

o okuldan mezun olup dunya bilim tarihine adını yazdıran sayısız insan var

bizim kanuni nin su an dunya ya bıraktıgı herhangi bir kurumsal miras ise yok

adam at sırtından inmemiş ki. indiği zaman da çocuk yapmış zaten.
bi de kurumsal mirasla mı uğraşacak sdf. onlar için hürrem uğraşmıştır.

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 14 Şub 2017, 13:03
sırf hava pdmkfpdsg

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 14 Şub 2017, 13:10
k1nJo said:

"nutella yerim" said:

bu arada soyle bi anektot yazayım

bu tutsak eleman fransa da college de france ın kurucusu

o okuldan mezun olup dunya bilim tarihine adını yazdıran sayısız insan var

bizim kanuni nin su an dunya ya bıraktıgı herhangi bir kurumsal miras ise yok

adam at sırtından inmemiş ki. indiği zaman da çocuk yapmış zaten.
bi de kurumsal mirasla mı uğraşacak sdf. onlar için hürrem uğraşmıştır.keske at sırtından azcık inseymis

francisko da college de france ın tulasını sıvasını kendi eliyle yapmamıs, isi bilen adamlarına gidin adam gibi bilim yuvası kurun demis

ordan mezun sadece 3 isim vericem, bunları silince su an ki matematik muhendislik bilimi ortadan kalkıyor

lagrange

laplace

fourier

bu adamlar olmasa ne suanki bankacılık sistemi olurdu, ne internet, ne otomobiller, ne elektronik

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 14 Şub 2017, 13:13
canım laplace ya, dönüşümlerine çalışırken az sövmemiştim. ama sevdiğimden hep :)

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 14 Şub 2017, 13:22
kanuni anca bi paragraf ben suyum buyum Allah'ın gölgesiyim yazsın işte zaten. vizyon bu kadar.

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 14 Şub 2017, 13:31
bu konuda küfür yiyecek biri varsa oda Gazali ve onu mamalayan dönemin siyasi ve dini yürütme erkidir,

tabi şimdiki dincilere sorarsak gazali süper bilimsel bir bilim adamıdır, tezleri de zaten bilimseldir ama ortaya çıkan sonuca baktığımız zaman bu noktaya geliyoruz, yoksa üniversite ve ilmiye çokta yabancı kavramlar değil bu coğrafya için...

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 14 Şub 2017, 13:36
ayrıca evet kanuni ortalama bir insanın vizyonundan fazla bir vizyona sahip biri değil ki buda onu kendi statüsünde biri için vizyonsuz yapar,

dünyanın sayılı imparatorluklarından birinin, gücünün tepe noktasında hüküm sürüyorsun ama avrupanın en güçlü ordusu olan macar ordusunu 2 saatte tamamen imha etmek dışında işgal ettiğin mevkiye değecek bir icraatın yok, ki o zaferinde mimarı, planlayıcısı vs. sen değilsin...

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 14 Şub 2017, 13:42
Gençler tarih tartışarak op un gerçek ajandasını kaçırıyorsunuz.

Giovanni said:

Kürdistan


Kanuni bile kürdistan yazmış mektupta, biz niye özerklik vermeyi düşünmeyelim diyor.

Şimdi ben büyük oyunu çözdüm mü yoksa opun tuzağına mı düştüm :S

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 15 Şub 2017, 08:08
Sende k*rdistan dedin sende kabul etmiş oldun K*rdistanı.

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 15 Şub 2017, 08:14
Dört harfli börek

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 15 Şub 2017, 10:00
k1nJo said:

canım laplace ya, dönüşümlerine çalışırken az sövmemiştim. ama sevdiğimden hep :)


ben hala sövüyorum.
hadi bişi buldun keşfettin, bari az anlaşılır yapki insanlar da anlasın
ama yok...
illa karmaşık olcak kimse anlamıyacak.

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 15 Şub 2017, 16:23
lagrange diince zztop geldi benim aklima lel

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş

Yorum yazmak için üye olun veya giriş yapın

Yorum yazmak için üye olmanız lazım

Üye ol

Kayıt olun ve aramıza katılın!

Yeni bir hesap oluştur

Giriş yap

Zaten üyemiz misin? O halde giriş yap

Hemen giriş yap

×
×
  • Yeni Oluştur...