Jump to content
Forumu Destekleyenlere Katılın ×
Paticik Forumları
2000 lerden beri faal olan, çok şukela bir paylaşım platformuyuz. Hoşgeldiniz.

En uzun kelimeler


26ee140

Öne çıkan mesajlar

Bildiğiniz en fazla harften oluşan kelimeleri yazın bakalım.. Neler öğrenecez. Ben bir kaç tane yazayım şimdiden;

[li]Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg => Amerika'da bir göl ismi[/li]

[li]Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch => Britanya'nın kuzeyinde bulunan Anglesey Adası'nın güney bölgesinde bulunan bir yer adı. (Britanya'daki en uzun yer ismi)[/li]

[li]Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis => İngilizce bir kelime olup Türkçe'de "yapay" anlamına gelmekte. İngilizlerde bu kelime yerine "factitious" kelimesini kullanıyorlar.[/li]

[li]Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanathu => Yeni Zellanda'da bir tepenin adı.[/li]

[li]METHIONYLGLUTAMINYLARGINYLTYROSYLGLUTAMYLSERYLLEUCYLPHENYLALANYLALANYLGV
ALYLPROLYLPHENYLALANYLVALYLTHREONYLLEUCYLGLYCYLASPARTYLPROLYLGLYCYLISOLE
UCYLGLUTAMYLGLUTAMINYLSERYLLEUCYLLYSYLISOLEUCYLASPARTYLTHREONYLLEUCYLI-
SOLEUCYLGLUTAMYLALANYLGLYCYLALANYLASPARTYLALANYLLEUCYLGLUTAMYLLEUCYL-
GLYCYLISOLEUCYLPROLYLPHENYLALANYLSERYLASPARTYLPROLYLLEUCYLALANYLASPART-
YLGLYCYL
PROLYLTHREONYLISOLEUCYLGLUTAMINYLASPARAGINYLALANYLTHREONYLLEUCYLARGINYLALAN-
YLPHENYLALANYLALANYLALANYLGLYCYLVALYTHREONYLPROLYLALANYLGLUTAMINYLCYSTEIN-
YLPHENYLALANYLGLUTAMYLMETHIONYLLEUCYLALANYLLEUCYLISOLEUCYLARGINYLGLUTAMIN-
YLLYSYLHISTIDYLPROLYTHREONYLISOLEUCYLPROLYLISOLEUCYLGLYCYLLEUCYLLEUCYL-
METHIONYLTYROSYLALANYLASPARAGINYLLEUCYLVALYLPHENYLALANYLASPARAGINYLLY-
SYLGLYCYLISOLEUCYLASPARTYLGLUTAMYLPHENYLALANYLTYROSYLALANYGLUTAMINY-
LCYSTEINYLGLUTAMYLLYSYLVALYLGLYCYLVALYLASPARTYLSERYLVALYLLEUCYLVALYLA-
LANYLASPARTYLVALYLPROLYLVALYLGLUTAMINYLGLUTAMYLSERYLALANYLPROLYLPHENY-
LALANYLARGINYLGLUTAMINYLALANYLALANYLLEUCYLARGINYLHISTIDYLASPARAGINYLVA-
LYLALANYLPROLYLISOLEUCYLPHENYLALANYLISOLEUCYLCYSTEINYLPROLYLPROLYLASPA-
RTYLALANYLASPARTYLASPARTYLASPARTYLLEUCYLLEUCYLARGINYLGLUTAMINYLISOLEU-
CYLALANYLSERYLTYROSYLGLYCYLARGINYLGLYCYLTYROSYLTHREONYLTYROSYLLEUCYL-
LEUCYLSERYLARGINYLALANYLGLYCYLVALYLTHREONYLGLYCYLALANYLGLUTAMYLASPAR-
AGINYLARGINYLALANYLALANYLLEUCYLPROLYLLEUCYLASPARAGINYLHISTIDYLLEUCYLVA-
LYLALANYLLYSYLLEUCYLLYSYLGLUTAMYLTYROSYLASPARAGINYLALANYLALANYLPROLY-
LPROLYLLEUCYLGLUTAMINYLGLYCYLPHENYLALANYLGLYCYLISOLEUCYLSERYLALANYLPRO-
LYLASPARTYLGLUTAMINYLVALYLLYSYLALANYLALANYLISOEUCYLASPARTYLALANYLGLY-
CYLALANYLALANYLGLYCYLALANYLISOLEUCYLSERYLGLYCYLSERYLALNYLLISOLEUCYLVA-
LYLLYSYLISOLEUCYLISOLEUCYLGLUTAMYLGLUTAMINYLHISTIDYLASPARAGINYLISOLEUC-
YLGLUTAMYLPROLYLGLUTAMYLLYSYLMETHIONYLLEUCYLALANYLALANYLLEUCYLLYSYLV-
ALYLPHENYLALANYLVALYLGLUTAMINYLPROLYLMETHIONYLLYSYLALANYLALANYLTHREONYLARGINYLSERINE => (Büyük harflerle yazmak zorunda kaldım kusura bakmayın -copied & pasted-) Tryptophan Synthetase denilen kimyasal bir proteinin orjinal adı.[/li]

Acaba neden böyle isimler takıyolar, kaç kişi bunları biliyor?
Sizlerde bildiklerinizi yazın bakalım.. Daha neler görcez

edit: En son yazdığım isim satırı baya genişletiyordu. Onu birkaç satıra dağıttım

[Bu mesaj 26ee140 tarafından 23 Kasım 2004 17:07 tarihinde değiştirilmiştir]
Link to comment
Sosyal ağlarda paylaş

said:
Synthetic, 23 Kasım 2004 19:01 tarihinde demiş ki:
Bide
tam hatırlamıom
Türkiyede,Diyarbakırda acaip uzun bi ailenin soyadı var
Diyargezenlertarlabiçenleroğullarının... bişidi galiba tam hatırlamıom.

Uzun kavak altında yatar uyur oğulları

Ayrık yazdım anlayın diye[signature][hline]Ben kadir...Hangi Kadir?....DELİ GADİR ÜLEAAYYYNNNN!!!

Sonsuzluğun ötesi içimizdedir!
Link to comment
Sosyal ağlarda paylaş

normal bişi kimyada
biz nelerle uğraşmıştık ismi bi satır tutuyodu sadece
ki düşünün lise öğrencisinin uğraşacağı kimya ile (hadi IB HL kimya ama olsun) en üst düzey kimyanın farkını

sizce PVC denen kimyasal maddenin adı niye PVC diye kısaltıldı :P[signature][hline]I repeat myself when under stress
I repeat myself when under stress
I repeat myself when under stress
I repeat.
Link to comment
Sosyal ağlarda paylaş

Aıulkajslkdahw0epaşdlğpe,adliakfşlajgaduaspoglakjdhapaııdşliskfgajdhfşlkshfpsoıfkaoşlkdşajsfşaıhydğpoaırşalsjdahfarifaşkdladhflkhgkshgsldojsipdhjdlkjdslbsıgpoajkşej,phsdhğopdshgdfjhisrğskghpodjhspdhdghdgıjsgklsfjhksgdjskiljhgodfgopsdjhğpopdıshjgpıjsopğkpügrhfjodıfjhşhjf pipohj şsljg opsj hopjgsfd iosogdıhikjfgihpsjhip => Lafcada Aklinindan sorun mu var
demek :)[signature][hline] Msn Adresim
Revelador Revenant - Rv -
Whea, 29 Eylul 2004 13:56 tarihinde demiş ki: baba yanlış anlama ama sen virus degil g..tten yemişin
Sizler icin Laethon Burdayiz UO Shard
Link to comment
Sosyal ağlarda paylaş

millet bildiklerini yazsın diye topic açtık, 2-3 tane ya var ya yok adam gibi mesaj.. işiniz gücünüz dalga. ayrıca üstümde yazısı olan arkadaş; imzandaki url'lerden birine tıkladım, sayfa açılmadı.[signature][hline]nickimin 26ee140 olduğuna bakmayın, önüme gelen her siteye 26ee140 diye kayıt olurken burayada olmuşum kazayla yıllar önce.. şimdide onu kullanıyorum. yoksa ben xaty
De Bakemm
Link to comment
Sosyal ağlarda paylaş

dsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsa ====> hadi lem in kısa yazılışı[signature][hline]BabacumMostors, 13 Kasım 2004 03:28 tarihinde demiş ki:
git yanına de ki "bizim ailenin erkekleri doğuştan 3 bacaklı" de.. bakalım tepkisi nasıl olacak
Link to comment
Sosyal ağlarda paylaş

said:
Ferrero, 25 Kasım 2004 17:44 tarihinde demiş ki:
dsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsadsa ====> hadi lem in kısa yazılışı

O gülmek değilmiydi yau :D[signature][hline]'' 3. Dünya savaşında ne olacağını bilmem ama 4. Dünya savaşı taş ve sopalarla olcağı kesin''
Albert Einstein *'Amcamız'*
Mail Adresim

Ben kimmiyim Ahanda Gör

Aha bak bu da Css ateş ederek yaptığım amblem :D
Link to comment
Sosyal ağlarda paylaş

said:
-Mix-, 25 Kasım 2004 18:29 tarihinde demiş ki:
kumarreksituteskenteleentuvaisehkollaismaisekkuudellisenneskenteluttelemattomammuuksissansakkaankopahan -fince

ne demek bende bilmiyorum :)

sana tercüme ediyim bak :
abi baya bi salladım demek :D[signature][hline]'' 3. Dünya savaşında ne olacağını bilmem ama 4. Dünya savaşı taş ve sopalarla olcağı kesin''
Albert Einstein *'Amcamız'*
Mail Adresim

Ben kimmiyim Ahanda Gör

Aha bak bu da Css ateş ederek yaptığım amblem :D
Link to comment
Sosyal ağlarda paylaş

×
  • Yeni Oluştur...