Jump to content
Phoenixlin

Avukat Sözleşmesi/Ücret Konusunda İkilem

Öne çıkan mesajlar

§ 26 May 2022, 14:58

Öncelikle bedava avukat danışmanlığı istiyorum gibi görünebilir ama bence öyle değil 😄

2017 yılında ben (ve eşim) bir ev aldık. Topraktan girdik, krediler ucuzdu vs. İnşaat firmasıyla yaptığımız sözleşmeye göre 36 ay içinde bitmesi gerekiyordu (2020 ekim ayı) ama bitmedi. Biz de yasal haklarımız baki kalsın diye bir ihtar çektik, ama sözleşmeyi imzaladığımız şirket sözleşmedeki adresinde yoktu. Bu arada inşaat devam ediyordu, satış ofisine falan gittiğimizde de işte covid'i bahane ettiler, yok isim değişikliğine gittik sözleşmedeki tarih geçersiz dediler (nidapark bomonti adıyla sattılar bi anda bomonti residences by rotana oldu) vs.

Çektiğim ihtar yerine ulaşmayınca, o zaman ben işi mahkemeye taşırım dedim ve bir avukatla görüştük, anlaştık ve avukatımız olması için sözleşme imzaladık. Şimdi spoiler içinde bütün sözleşmeyi koymayacağım ama ücretle alakalı kısımları koyacağım:

Spoiler

III)-YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ:

1)Yargılama harç ve giderleri iş sahibince karşılanacaktır. Avukatın açılacak davayla ilgili  talep ettiği xxxx (sansürledim) iş avansı, Avukata ait xxxx bulunan xxxxx iban no.lu hesaba  “Masraf avansı” açıklamasıyla ödenecektir.

2)İdari başvuru ve açılacak davalarla ilgili olarak gerekirse vergi, harç, seyahat, geçici ikamet gibi giderler iş sahibince ödenen bu avanstan karşılanacaktır. Masrafların verilen avansı aşması halinde, avukat tarafından istenilecek yeni avans iş sahibi tarafından ilk talepte Avukata veya ilgili mercie ödenecektir. Masrafların zamanında karşılanmaması halinde ortaya çıkan zararlardan iş sahibi sorumludur. Masrafların zamanında tevdi edildiğini ispat yükü iş sahibine aittir. Masrafların eksik olarak verilmesi halinde Avukat, dava konusundan alacağını mahsup ettikten sonra kalanını iş sahibine iade eder.

3) Dava ile ilgili olarak masraf yapılmasını gerektiren usulî işlemlerin ve kanun yollarıyla ilgili taleplerin ortaya çıkması halinde, iş sahibince yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin ve verilmesi gereken masrafların ifası için avukatça iş sahibine ihbarda bulunulması gerekirse, ihbarın yapılmış olduğu kabul edilir. Bu ihbar, iş sahibine telefon, SMS, Whatsapp, fax, E-mail ve diğer iletişim araçlarıyla yapıldığında da geçerli olacaktır.

4) İş sahibi uyuşmazlığını arabuluculuk, sulh veya feragatle, dava dışında bitirilmesini isterse, durumu avukata yazılı olarak bildirecektir. Bu durumda sözleşmede belirtilen avukatlık ücretinin tahsili hükümleri uygulanacaktır. 

 

2)-NİSPİ ÜCRET: -

Sözleşmede belirtilen uyuşmazlık nedeniyle açılacak dava/davalarda elde edilecek bedelinin, dava miktarının, malvarlığı değerleri toplamının aşağıda belirtilen hesaplama yöntemiyle belirlenen oranı avukata nispi avukatlık ücreti olarak ödenecektir. Yukarıda belirtilen maktu ücret, daha sonradan kazanılacak nispi ücret olması halinde, nispi ücretten mahsup edilecektir.

A-Ödenecek Nispi Avukatlık Ücretinin Tespiti

Nispi avukatlık ücreti, aşağıdaki ihtimallere göre belirlenecektir:

a - Uyuşmazlığın Dava Yoluyla Lehe Sonuçlanması

İş sahibi ile satıcı/yüklenici/arsa sahipleri arasındaki uyuşmazlık, açılacak tapu iptali tescil, tazminat davası yoluyla sonuçlanarak, dava sonucunda tapunun iş sahibi adına tescili ve tazminata hükmedilmesi halinde, xxxx Noterliği’nin 18 Ekim 2017 tarih ve xxxx yevmiye numaralı “Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi”nde belirlenen KDV dahil satış bedeli olan 1.020.000,00 TL (Birmilyon Yirmibin Türk Lirası) ve kira kaybı, kazanç kaybı, maddi tazminat, faiz, sözleşme bedelinin indirilmesi dahil olmak üzere toplam bedelin (Örneğin: 1.020.000,00 TL dava bedeli + 40.000,00 TL Kira Kaybı, 50.000,00 TL Faiz, 50.000,00 TL Tazminat vb… toplam 1.160.000,00 TL toplam bedelin %15’i olan 174.000 TL) KDV Dahil %15’i nispi vekalet ücreti olarak avukata ödenecektir. 

 

b - Uyuşmazlığın Dava Açıldıktan Sonraki Altı Ay İçinde Uzlaşmayla Sonuçlanması 

Uyuşmazlık, dava açıldıktan sonraki altı ay içinde uzlaşmayla sonuçlanırsa, xxxx Noterliği’nin 18 Ekim 2017 tarih ve xxxx yevmiye numaralı “Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi”nde belirlenen KDV dahil satış bedeli üzerinden herhangi bir nispi vekalet ücreti ödenmeyecektir. 

Ancak, davalılar tarafından uzlaşma nedeniyle iş sahibi lehine herhangi bir kira kaybı bedeli/tazminat bedeli vb… ödemeler yapılması edilmesi halinde, tahsil edilen bu bedellerin %15 + KDV’si avukata nispi vekalet ücreti olarak ödenecektir. 

c - Uyuşmazlığın Dava Açıldıktan Sonraki Bir Yıl İçinde Uzlaşmayla Sonuçlanması   

Uyuşmazlık, dava açıldıktan sonraki bir yıl içinde uzlaşmayla sonuçlanırsa, xxxx Noterliği’nin 18 Ekim 2017 tarih ve xxxx yevmiye numaralı “Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi”nde belirlenen KDV dahil satış bedeli ve kira kaybı bedeli/tazminat bedeli vb… ödemeler yapılması edilmesi halinde, tahsil edilen bu bedellerin toplamı üzerinden
% 4 + KDV’si avukata nispi vekalet ücreti olarak ödenecektir.

     B- Nispi Ücretin Ödenme Şekli

     Nispi avukatlık ücreti, uyuşmazlığın dava yoluyla sonuçlanması halinde, davalılardan avukat tarafından yapılacak ilk tahsilattan mahsup edilerek öncelikli olarak tahsil edilecek, bu tahsilatın kararlaştırılan ücreti karşılamaması halinde ilk istemde bakiye bedel avukata ödenecektir. Müvekkil, avukatın avukatlık ücretiyle ilgili hapis hakkı bulunduğunu kabul eder.

     Diğer seçeneklerde veya davalıların ödemeyi doğrudan iş sahibine yapması halinde, avukatın ilk isteminde sözleşmede kararlaştırılan avukatlık ücretleri avukata derhal ve peşin olarak ödenir.  

3-) ÜCRETE İLİŞKİN SAİR HÜKÜMLER   

    1-) Bu ücret yalnız bu iş içindir. İş sahibinin yukarıda belirtilmeyen, dava konusuyla ilgili olmayan, ailevi veya şahsi dava ve danışmanlıkları ayrı avukatlık ücretine tabiidir. 

2-) Avukat, bu sözleşmeyle üslendiği işi kanunlar ve meslek kuralları uyarınca sonuna kadar takip edecektir. Avukat, bu görevi kendisi yapabileceği gibi, gözetimi altında başka Avukatlarla/Avukat Ortaklıklarıyla iş birliği yaparak, onları da kendi payından işe ortak edebilecektir. Ancak, bu durumlarda iş sahibinden ek ücret istemeyecektir.

 

3-) İş sahibi, Avukatın yazılı muvafakatini almadan bu iş için başka bir Avukata/Avukat Ortaklığına vekâlet veremeyecektir. Tersine davranılması halinde Avukata davanın sonuçlanması halinde belirlenen ücretin tamamı derhal ve peşin olarak ödenecektir.

4-) İş sahibi, işten feragat eder veya avukata işi kovuşturma olanağı vermezse yahut sözleşmeyle yüklendiği vecibelerini yerine getirmezse, Avukat, davanın sonuçlanması halinde belirlenen ücretin tamamını veya kalan ücretini peşin olarak istemek hakkını kazanacaktır.

 

5-) Sözleşme, süresinden önce iş sahibince tek taraflı feshedilirse, Avukat davanın sonuçlanması halinde belirlenen ücretin tamamını veya kalan ücretini peşin olarak istemek hakkını kazanacaktır. İşbu sözleşme, iş sahibinin mirasçılarını da bağlar.

 6-) Mahkeme ve icrada karşı taraf aleyhine hükmedilecek avukatlık ücreti avukata ait olacaktır. 

 

Davamız 2020 Aralık'ta başladı. Yaklaşık 1 ay önce, karşı taraf anlaşma için bir teklifte bulundu. Biz karşı teklifimizi verdik ve bizim teklifimize çok yakın (ama düşük) bir teklifle geri dönüş yaptı. Bu teklifi de kabul etmeyi düşünüyoruz; ancak burada avukatımla ona ödenecek para konusunda bir anlaşmazlık yaşıyoruz.

Spoiler içindeki ilgili maddelere göre, ben avukatıma 3 farklı durumda farklı oranlarda ödeme yapıyorum. İlk maddede davanın sonuçlanması (lehe) durumunda, benim evi satın aldığım fiyat (davanın sonuçlandığındaki fiyatı değil) ve ekstra hak kazandığım ücretlerin toplamı üzerinden %15. İkinci madde davanın 6 ay içinde uzlaşmayla çözülmesi ki zaten bu madde uygulanamıyor öyle bir şey olmadı. Üçüncü madde ise sonraki bir yıl için uzlaşmayla çözülmesi durumu ki burada da ödenecek oran ilk maddedeki toplamın %4'ü üzerinden.

Şimdi ikircikli kısma gelelim. Bu iş anlaşmayla çözülecek ancak dava açılalı 1 seneyi geçti. O sebeple 3. maddeye yakın ve nenim kafamdaki planda, "sözleşmede anlaşılan kalemler" üzerinden %4 ila %6 arası bir pay vermekti. Ancak avukatım, nedenini anlamadığım bir şekilde bu dava 1. maddeye göre sonuçlanmıştır ve %15 istiyorum; bunu da karşı tarafın bize ödemeyi kabul ettiği fiyat üzerinden alırım diyor. Eşimin avukat bir tanıdığı da benimle aynı fikirde bu arada ve avukatın ayak üstü bizi silkelemeye çalıştığını iddia ediyor. Bilgili abiler ve (varsa) ablalar sizce ben doğru mu anlıyorum bu sözleşmeyi?

Bir başka sorum olarak da avukatla, ona ödenecek fiyatta anlaşamamış olsak bile karşı tarafla olan anlaşmamızı yapmaya devam etmesi gerekiyor değil mi? Siz istediğim parayı vermediniz ben de anlaşmıyorum o zaman diyemez? (yani sözleşmeden kendi isteğiyle cayar belki de o da çok saçma).

Son edit: Bu arada avukata para vermemek gibi bir düşüncem yok. Sadece sözleşmede ne yazıyorsa onu uygulayalım demek istiyorum; ama durumumuz sözleşmede yazılmamış. Öyle olunca da ben duruma en yakın madde üzerinden değerlendiriyorum olayı; ama avukatım şu an için öyle düşünmüyor.

Phoenixlin tarafından düzenlendi

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 26 May 2022, 15:23

Bu konudan anlamamakla beraber sözleşme ilginç geldi. Yani hangi dava 1 yıl içinde bitiyor ki zaten? Üstelik 6 ay - 12 ay arasındaki büyük fark da tuhaf geldi, 6 ayda değil de 7 ayda uzlaşılırsa 3'te 1'ini kazanıyor. Zaman baskısı mı var, ne alaka? Yani isteyen istediği sözleşmeyi yapar da bu jenerik bir sözleşmeye benzemiyor sanki.

1. maddenin şartları gerçekleşmediğine göre 1. maddeye göre sonuçlanmıştır demesi mümkün değil. Ama bu davanın bitmesi yakın mı?

Yani avukatla anlaşamasanız mahkemeye gitse şöyle diyebilir mi, bu dava lehimize bitmek üzereydi, müvekkilim bana ödemeyi düşük tutmak için uzlaşma yoluna gitti. 

2. madde olmadı bu değil zaten diyorsun, haklısın, ama 3. maddedeki şartlar da gerçekleşmedi.

Bence sizin durumunuz sözleşme kapsamı dışında olduğu için mahkemeye gitse bu işin raici neyse, yani genelde bu tür davalarda avukatlık ücreti neyse onun ödenmesine karar verebilir mahkeme, bu da %15 olabilir, çünkü herhalde siz başka avukatlara da sorup %15'i kabul etmişsinizdir. Yargıtay kararlarına bakmak lazım.

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 26 May 2022, 15:25

Daha çok çalışırsam daha az para alırım nasıl bir mantık? Avukat burada kendi ayağına sıkmış, nispi para almayacak. Dava açılmasından sonraki bir yıl içinde denmiş, bir yıl bitmiş ki. Yasal vekalet ücreti neyse onu alır.

Ne biçim sözleşme yahu bu?

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 26 May 2022, 15:53

Ehe para ödememe opsiyonunu düşünmüştüm de işte o kadar da orta doğulu olmayalım, sonuçta bizim için uğraştı diyip; 3. maddeye dayanıp biraz daha yüksek bir yüzdeye (max %6) ok'dum (sözleşmede belirlenen kalemler üzerinden) en başta. Şimdi ama salak yerine konulduğumu hissettiğimden, gene karşı tarafı mağdur etmeyecek ama hakkı neyse o olacak bir şekilde çözmeyi hedefliyorum.

Yorumlar için teşekkürler. Günün sonunda belli ki adamın kafasında almak istediği bir fiyat var ama ya tutarsa diye öpmeye çalışıyor beni. Üzüyor bunlar.

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 26 May 2022, 16:43

amberın avukatından bır tık daha ıyıymıs avukat,yanlız buna sozlesme yazdırmamak lazım

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 26 May 2022, 18:27

Ya çok ilginç kafalar. Bugün, davanın karşı tarafına gönderilecek protokol için bir taslak hazırlamasını ve göndermesini istedim. Yarım saat ayak diredi; ama sonunda hazırladı. Attığı mail'de 3 paragraf hala niye %15'i hakettiğini anlatıyor (ama neden 1. maddenin uygulanması gerektiğini değil tabii ki sadece görevi olan işlerin özeti gibi). Ekte de protokol taslağını lütfetmiş. Lütfetmiş de gene komiklikler yapmış:

Spoiler

Taraflar bir araya gelerek, alıcının söz konusu sözleşmeden dönmesi ve açılan davadan
feragat etmesi karşılığında, satıcıya ödenen bedel, mahrum kalınan kazanç kaybı, kira kaybı,
tazminat, taşınmaz bedeli toplamı olarak xxxx bedelin ödeme günündeki....

Karşı tarafa anlaşmak için teklifimizi, evimizi satsak edeceğimiz kâr üzerinden verdik ve herhangi bir şekilde ekstra kira/tazminat vs. gibi bir talepte bulunmadık. Karşı taraf, kendi tekliflerini de herhangi bir alt kırılım içermeyen bir meblağ ile bize iletti. Ama sevgili avukatım, bir anda ortaya alt kırılımlar serpiştirmeye karar vermiş. Böylece bizim aramızdaki sözleşmeye atıf yapmak derdinde büyük ihtimal.

Belli oldu ki işler iyice çirkinleşecek. Kendi kârını maksimize etmek için protokole bunları eklemesine üzüldüm de değiştirtecez artık. Şimdi başka bir avukatı sürece dahil ettik (eşimin şirketinin avukatı). Şu an ciddi ciddi Gerge'nin dediği gibi nispi ücret vermemek için gerekli süreçleri başlatmayı planlıyorum. Gelişmeleri gene yazarım, merak eden olursa diye 😃

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 27 May 2022, 10:10

Denmiş zaten ama protokolü bu adama yazdırma.

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 27 May 2022, 10:23

Karşı tarafla anlaşmayi geciktirirse avukatı azlet noterden, anlaşmayı kendin yap para sana yatsın. Avukat daha sonra dava açsın mahkeme karar versin neyi ne kadar alacağına. Senin feshin haksız olmaz anlaşmayı geciktirdigi için. Menfaatini korumak zorundasın. 

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 27 May 2022, 10:43

ben biraz alakasız konuyu merak ettim, tam olarak ne davası açtınız siz? gecikmeden dolayı uğradığınız zararın tazmini mi yoksa evi almaktan vazgeçip komple para mı istiyorsunuz?

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 28 May 2022, 04:55

Gecikme olacağı çok barizdi, bir ara dolar 3 liralardan 6-7 liraya ralli yaparken falan inşaatı durdurdular 3-4 ay. Covid öncesi zamanlarda, inşaatın başlamasının 3. yılına yakın zamanlarda, birden fazla kez, satış ofisine gidip ne zaman bitecek bu iş diye takipçi olduk. Adamlarda "ya öyle oldu böyle oldu, zamanında yetiştirecez, yok zamanında olmayacak 6 ay gecikecek vs." diye top döndürdü her defasında. Sonra bir gün gene gittik, bu sefer "aaa inşaatın planları değişti sizin daire numaranızda değişti, hatta dairenin katı da değişti" dediler. Planda bir değişiklik yok diyolar misal de daire planını attılar ev 1 metre kare büyümüş. Tamam bu benim işime gelen bir şey ama ya benim işime gelmeyen bir değişiklik yapsalardı diye gerildim. Çünkü bu değişikliği bana bildirmeye tenezzül etmedikleri gibi, gidip sormasam haberim olmayacak. Oradan da sözleşmeyi hiçe saymaları adamlara olan güvenimi sorgulattı. Sonuçta daire planımı hiç istemediğim bir şekle de sokabilirlerdi ki inşaat planı, biz satın aldığımızda 1 gökdelen, 1 teras evler dedikleri 5-6 katlı konut kısmı, 1 otel kısmı idi. Plan değişikliğinde asıl o teras evler dedikleri yeri de gökdelene çevirmişler örneğin, bizim gökdelene de 3 kat daha eklemişler. Evi oradan alsak bizden habersiz değiştirmiş olacaklardı (belki yüksek katlı binalarda yaşamak istemiyorum diye diğer tarafı tercih etmiştim misal).

Sonraki süreçte işte 36 ayın dolmasına 1 ay kala, karşı tarafa ihtar çektim. Ev ve tapu teslimi sözleşmede belirtilen zamanda yapılmazsa hukuki yollara başvuracağım diye. İhtarım geri döndü 😃  Sözleşmede kapı gibi "taraflar adres değiştirirse, haber vermek zorundadır" yazarken, beyzadelerim sözleşmeyi imzaladığım gayrimenkul ortaklık şirketini kapatıp, ayrı bir şirket açmışlar bile. Onların da adını bile bulamadım, adresi hak getire. Bu süre zarfında tabi inşaatın devam ettiğini de belirteyim (covid'de falan durdularsa 1-2 hafta durmuşlardır ama yavaş da olsa inşaat devam etti).

Baktım bu adamlar sözleşmeye uymuyor, üstüne o sözleşmede 2-3 tanecik olan hakkımı gasp etmelerini kendime yediremedim; avukata gidip ne yapılır diye sordum ve devamında süreç başladı. Ha inşaat şirketinde benimle muhattap olanlara da söyledim, en başında adam akıllı benim iletişim kurup değişikliklerden bahsetseler vs. çok büyük ihtimal dava işine girmezdim. Olay tamamen enayi yerine konduğumu fark etmem ve bunların da biz her boku yaparız ve yanımıza kalır tavrı sayesinde başladı. Günün sonunda kalmayacak 😄

Dava sırasında da öncelikle işte değişen daire numaraları sebebiyle bizim dairenin tespit edilmesini istedik önce. İmzalanmış olan tek sözleşmemizde biz 15. kat, 202 numaralı daireyi almış gözüküyoduk; ama karşı taraf daireniz artık 17. kat, 204 numara oldu diyordu. Adamları da masaya oturtmak için 202 numaraya tedbiri koydurup; tapuyu vermiyorsanız tapunun o zamanki değerini verin (tapu iptal davası mı oluyor ne oluyor bu tam adını bilmiyorum), üstüne zamanında yetiştiremediğiniz her ay içinde kira verin dedik (bu da sözleşmede yazan %0.2 üzerinden değil aylık 4000 lira olarak istedik, çünkü why not). Karşı taraf dava uzar, o zamana kadar inşaat biter, siz tapunuzu alırsınız, avukatlık masraflarını da siz ödersiniz diye korkutmaya çalıştı. Ama en son 202 numaraya koydurttuğumuz tedbiri kaldıramadıkları için anlaşma masasına oturdular. Onda da ilk teklifleri, ilk bilirkişi raporunda eve biçilen değeri ödemekti ki 2021 haziran ayında yazılmış rapordaki ev değeriyle 2022 mayıs ayındaki değeri arasında literally 3 kat fark var. Biz kendi teklifimizi de evi satarsak edeceğimiz minimum kar neyse onun üzerinden yaptık (emlakçı parası, gelir vergisi, kredi kapatma parası vs.). O parayı da vermezler diye düşündük de çok yakın bir miktarı vermeyi kabul ettiler.

Phoenixlin tarafından düzenlendi

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 28 May 2022, 05:05
18 saat önce, GERGE dedi ki:

Denmiş zaten ama protokolü bu adama yazdırma.

Pazartesi günü başka bir avukatla yüzyüze görüşeceğim önce genel bu olayla alakalı ve protokolde takıldığım yerlere takılmakta haklı mıyım değil miyim diye. Sonrasında önce taslakta gerekli değişiklikleri yapması için bizim avukata haber salıcam. Devamında da göndersin karşı tarafa protokolü. Eğer değişiklik yapma konusunda ayak direrse de @ahmedinejad 'ın önerisini not ettim.

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 02 Haz 2022, 09:52

Güncelleme. Wall of text uyarısı.

TL;DR: Bol bol duygu sömürüsü (avukatımızdan bize karşı), aba altından gösterilen sopalar (karşılıklı), pazarlık.

Pazartesi günü, başka bir avukatla konuştuk. Burada da zaten söylendiği gibi ilk maddeye hiç bir şekilde uymadığı konusunda hemfikir olduk. Hatta adam, işte pazarlığa girişeceksen %3-%3.5'tan açın ama ilk istenen miktar/yüzde bu sözleşmeye göre imkansız dedi. Protokol örneğinde de benim jeton düşmemişti de avukat tüm paranın kendi hesabına yatmasını istemiş. Bunun doğru olmadığını, paranın benim hesabıma yatması gerektiğini söyledi.

Aynı gün akşam, kendi avukatımı aradım. Dedim teklifi %99 kabul edeceğiz, karşı tarafa bildir. Biz de karşı tarafla ve aramızdaki prosedürleri yüzyüze görüşerek bitirelim dedim. Bugüne sözleştik ve şimdi eve geldim bu satırları yazıyorum 😃 Yaklaşık 50 dakika boyunca ben hiç ağzımı açmadım, negotiation'ı eşim yürüttü. O yüzden 3. gözden anlatacağım (1. çoğul kişi olarak yazacam ama konuşulanlar avukatla eşim arasında gerçekleşti).

Öncelikle yapılacak protokol konuşuldu. İşte nasıl olacak ne olacak vs. falan. Sonrasında biz dedik ki para bizim hesabımıza yatar, biz de oradan size göndeririz. Avukat "bana güvenmiyor musunuz, bana güvenin" kozlarını vs. falan oynadı. Biz ama hiç güvensizlik sebebiyle bunu istiyoruz demedik, böylesi bizim içimize daha çok siner diye üsteledik. Adam da "paramı vereceğinize nereden güveneyim" diye pası verdiğinde de "bize güven, biz de paran kalmaz" diyerek golü attık. Avukatlık ücretini hala karşı taraftan al diye üsteledik, hatta karşı taraf bunu kabul etmeyip masadan kalkabilir diye bir korkutma taktiği uyguladı. Tek bilmediği şey, bizim bu paraya acil ihtiyacımız yok. Ben yarın tapumu da alırım istesem, vergisiz satabilmek için 5 senede beklerim. Belki bugünkü kadar yüksek bir meblağa satamam; ama tok satıcıyıma oynadık (ki öyleyiz de yani).

Sonrasında asıl pazarlık faslı başladı. Bu noktada avukatın bize toplantı dışı verdiği bilgiler: "Benim 200M dolarlık bir iş toplantım var bundan sonra" ve "Bu haftasonu kız istemeye gidicez nelerle uğraşıyorum".

Gene %15'i haklı çıkartmaya çalıştı. "Anlaştıktan sonra mahkemeye yazı yazıcaz ve mahkeme karar verecek" diye bir şey üfürdü. Biz de dedik ki "biz anlaşmışız, mahkeme bir şeye karar vermiyor". Sonra "mahkmeye, biz feragat ediyoruz diye yazı yazacaz" dedi ve yaklaşık 5 dakika sonra da sözleşmede "müvekkil haklarından feragat ederse avukat %15'ini alır" maddesine referans verdi. Biz de karşılık olarak "biz feragat etmiyoruz. Anlaştık ve bu iş sulh ile çözülecek. Feragat falan yok ortada." diyerek karşı çıktık. Cevâb veremedi.

Sonra bizim teklifimizin, yukarda kopyaladığım sözleşme maddelerinden 3.süne göre olacağını söyledik. Bu da sözleşmede belirtilen kazanç kalemlerinin toplamının %4+kdv'sine tekabül ediyor. Burada da tabi "belirtilen kazanç kalemleri"nin parasal karşılığı nedir problemi doğdu. Karşı tarafın bize teklifi X lira ve bu X liranın içinde her şeyin olduğunu 1 kuruş bile üzerine çıkmayacağını söylemişler. Biz ise karşı tarafa öncesinde ilettiğimiz  Y liralık teklifi, evin şuanki değeri + kaybedilen kira üzerinden vermiştik. Burası şokomelli: Bizim avukatımız diyor ki "toplam X liranın içinde, sözleşmedeki bütün maddeler vardır ve ben o yüzden bunun toplamı üzerinden hesaplarım". Biz de diyoruz ki sözleşmeye göre orada bir satış bedeli yazdık (1M TL), aldığımız toplam paranın içinde de 150K tl kira kaybı olsun X-150K TL bu evin satış bedelidir. Sözleşmeye göre de ben sana 1150000TL üzerinden yüzde veririm diyerek ilk teklifimizi yaptık (biraz da yukarı yuvarladık).

Görüşmenin geri kalanı duygu sömürüsü ve benim için hukuksal bullshitting ile geçti. Duygu sömürü faslında "ben hiç bir şey kazanmıyım mı?", "ben bu parayla yat alacak değilim", "bana güvenmiyorsanız o zaman ben bu davayı bırakıyım", "ben haklı olduğumu biliyorum, gerekirse dava açarım üstüne başka bir avukat arkadaşıma veririm sizden çok daha fazla para alırım" gibi %90 accuracy ile yazılmış cümleler sarfedildi avukatımız tarafından.

Sonuç olarak, bizim avukatın karşı teklifini bekliyoruz. Üstüne anlaşmadan cayarsak hiç bir şey alamayacağını da hissettiği için gerildi. Şu an kafamızda, çıkacağımız maksimum para X TL * %4 + KDV olacak ama onun baya altında açtık. Şimdi o düşünsün 😄

Phoenixlin tarafından düzenlendi

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 02 Haz 2022, 10:43
51 dakika önce, Phoenixlin dedi ki:

"Öncelikle yapılacak protokol konuşuldu. İşte nasıl olacak ne olacak vs. falan. Sonrasında biz dedik ki para bizim hesabımıza yatar, biz de oradan size göndeririz. Avukat "bana güvenmiyor musunuz, bana güvenin" kozlarını vs. falan oynadı. Biz ama hiç güvensizlik sebebiyle bunu istiyoruz demedik, böylesi bizim içimize daha çok siner diye üsteledik. Adam da "paramı vereceğinize nereden güveneyim" diye pası verdiğinde de "bize güven, biz de paran kalmaz" diyerek golü attık. Avukatlık ücretini hala karşı taraftan al diye üsteledik, hatta karşı taraf bunu kabul etmeyip masadan kalkabilir diye bir korkutma taktiği uyguladı. Tek bilmediği şey, bizim bu paraya acil ihtiyacımız yok. Ben yarın tapumu da alırım istesem, vergisiz satabilmek için 5 senede beklerim. Belki bugünkü kadar yüksek bir meblağa satamam; ama tok satıcıyıma oynadık (ki öyleyiz de yani)."

Yukarıyı okumadım, işin detayını da bilmiyorum. Detaya bakacaktım merak ettim ama şu alıntıladığım kısmı okuduktan sonra yani birşey yazmadan duramadım. Ben bir avukat olarak şunu söyleyeyim, yaptığım tüm işlerde para zaten bana ödenir. ben içinden ücretimi öder kesip gönderirim. Salt bu yüzden benimle çalışmayacaksa da kendisi bilir ben zaten o kişiyle çalışmam. İcra takibi açarken para avukata ödeniyor iş yaparken para avukata ödeniyor zaten. İşleyiş bu şekilde. Normal pratikte de avukatın parayı vermeidği örnekten çok müvekkilin parayı alıp avukatına vermeidği örnek 1/1000 orandadır nedereyse. Bir müvekkilin "bana güvenmiyor musunuz" beyanının da hiç geçerliliği yok gözümde. Sen avukatına güvenmiyorsan niye avukat olarak tutmak istiyorsun zaten. Bir avukat olarak "gol mol" falan acayip rahatsız oldum şu yazıdan o yüzden bunları yazıyorum. 
 

GokTuRK tarafından düzenlendi

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 02 Haz 2022, 10:58

avukat başta sözleşmeyi yanlış yapmış şimdi işine gelen yer olsun diye uğraşıp duruyor. avukata yatsa işine gelen orandan kesip gönderecek istersen karşı dava aç diyecek gibi duruyor. bu durumda ben de istemezdim avukata yatmasını. yatacak miktarlar net belli olsa zaten sorun olmazdı kime yattığının.

df tarafından düzenlendi

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 02 Haz 2022, 10:59

Açık konuşmak gerekirse benim ve eşimin avukata karşı "parayı alıp kaçar" türünde bir güvensizliğimiz yok.

Ama pazartesi görüştüğümüz avukatın önerisi doğrultusunda bu yönde ilerlemek makul göründü bana. Bunu da normal şartlarda üstelemezdik; ama, benim gözümde öncesinde yapmaya çalıştığı ve beni husursuz eden işler yüzünden paranın yatacağı hesap konusunda ısrar ettik. Gene de hani karşı tarafın itibarını düşünerek tekrar belirteyim: Para onun hesabına yatsa bile bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ben de günün sonunda hangi fiyat üzerinden anlaşırsak o ücreti, avukatıma ödeyeceğim; kaçmak gibi bir niyetim yok. Kaçacak halim olsa zaten bu olayları buradan da yazmazdım 😄

Tam olarak df'in dediği gibi hatta. Sözleşmede kesinlikle yazmayan maddeler ve üstüne yazıp da "sizin iyiliğiniz için böyle yapıyorum" dediği maddelerin hepsini şimdi "kendi menfaatine" göre yorumlayarak daha yüksek bir nispi ücret talep ediyor. Gene daha önce söylediğim gibi de biz, avukatımızın nispi ücret maddelerini dikkate alarak daha yüksek bir ücret teklifi vermeyi düşünüyorduk, sadece önce onu dinledik. İyi ki öyle yapmışız. İyi niyetli olmamak gerekiyormuş.

Phoenixlin tarafından düzenlendi

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 02 Haz 2022, 12:35
1 saat önce, Phoenixlin dedi ki:

 İyi niyetli olmamak gerekiyormuş.

+1 ya buna sonuna kadar katılıyorum. Bu arada yukarda kendimi alıntılayıp mesaj atmışım falan nasıl yetemediysem niye yaptım bilmiyorum modlardan biri onu silse keşke.

hepsini okudum meslektaş kendini komik duruma düşürmüş biraz. Meslek etiği gereği meslektaş ile ilgili çok fazla birşey yazamıyorum da "iyi niyetli olmamak gerek" düsturunu takip etmeniz çok yerinde olmuş 🙂

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 25 Haz 2022, 11:17

Güncellemeye devam ediyim. Ama öncesinde gene küçük bir sorum var (bu sefer gerçekten danışmanlık gibi olacak ama google'dan aradım bulamadım ve eşim kafamın etini yiyor öğren yoksa boşarım diye -_-). Soruyu spoiler'a aldım, ilgilenmeyen varsa güncellemeyi okuyabilsin diye direk:

Spoiler

Karşı tarafla imzalanacak protokol sonucunda, karşı tarafın bana ödeyeceği para üzerinden vergi ödemem gerekiyor mu? Eşimin öğrendiği kadarıyla "sözleşmeden dönersek" vergi ödememiz gerekmiyormuş ama "sözleşmeden feragat edersek" vergi ödenmesi gerekiyormuş diye. Biraz bakındım ama "dönme" ve "feragat etme" konularında nasıl bir vergi yolu var bulamadım. Bu arada benim elimdeki son taslakta "sözleşmeden dönme" olarak yazılı bizim durumumuz da son dakikada elimde patlamasın diye bilgilenmek iyi olabilir (bir de boşanma riski var tabi :D)

Avukatımızla son görüşmemizin beri tam bir profesyonel ilişki var aramızda. Karşı tarafın avukatı bizden de bir protokol taslağı istedi yaklaşık 2 hafta önce. Bizim avukatımız hazırladığı protokolü önce bize gönderdi, bir kaç revize edilmesi gereken küçük kısım vardı; ama genel olarak istediğimiz şekilde yazılmıştı (paranın hesabıma yatırılması hususu buradaki en önemli kısımdı). Sonrasında karşı tarafın kendi içindeki bürokratik işlerinin bitmesini bekledik ve dün akşam üzeri, pazartesi günü protokolü imzalamak için toplantı talep ettiler.

Benim sıkıntım olmasa da eşimin beni tırmaladığı problem, bizim avukatın, ona gelen protokolün son halini bize göndermemiş olması. Doğrusu dün akşam avukattan istedim bize de gönder diye ama göndermedi. Üstüne bugün aradım tekrar istedim; ama şehir dışındayım ve bilgisayarım yok kartlarını oynadı. Öyle olunca neleri değiştirmişler ne var diye sordum. Şu sözleşmeden dönmeyle alakalı kısmı kendi lügatlarına göre değiştirdiler dedi. Şimdi burada tam olarak nasıl bir değişiklik olduğunu bilmediğim için yukardaki spoiler içinde bulunan sorum mevcut. Onun haricinde de işte bizden kullanılan kredinin kapatılması konusunda kesin taahhüt istiyolarmış onu da nasıl verebilirim bilmiyorum. Sabahtan bir bankaya uğrayıp bireyselciyle konuşucam. Heralde çok sıkıntılı bir süreç değildir diye umuyorum.

Avukatımızla olan "ne kadar ödeyecez şimdi?" pazarlığını da protokol imzalandıktan sonra nihayete erdireceğiz. Şimdilik bir sıkıntı yok gibi.

 

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 25 Haz 2022, 12:24

Yine son protokolü kendiniz görün, gerekirse bi tekrar başkasına da teyit ettirin de nolur nolmaz.

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 28 Haz 2022, 15:39

Son güncelleme de gelsin.

Bugün imzalar atıldı, para hesabıma yatırıldı. Doğrusu onu da yanlış hesaba yatırdılar mk şimdi EFT ücreti falan ödememek için banka soymam gerekecek (yüksek meblağlı nakit para çekişi :D). Bir de pazartesi günü "parayı yetiştiremedik" diyip bugüne ertelediler o sayede kurdan 250K lira zarar ettim de yapacak bir şey yok.

Onun haricinde avukatımla da pazarlık yaptım. Gene eşimle birlikte gittiğimizde yaptığı goygoyları yaptı ben de matematikle üzerine gittim. Öyle olunca %15'lik isteğinden bir anda %7'ye düşüş yaptı. Pazarlığın biraz gitgeli sonunda da %5.5 gibi bir yerde el sıkıştık (karşı tarafın kurdan ettirdiği zarara yakın bir meblağ). Daha zorlardım ama uğraşmak istemedim açıkçası.

Okuduğunuz için ve verdiğiniz yorumlar içinde ekstra teşekkür ederim 😃

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 28 Haz 2022, 16:01

Ödeme döviz bazında mi geldi, kurdan nasıl zarar ettin orayı anlamadım.

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 28 Haz 2022, 16:25

@Phoenixlin yanlis keywordle ariyorsun: *feragat baska bir anlama geliyor.

Sözleşmesinin Tek Taraflı Olarak Sona Erdirilmesi

Sözleşmeyi Feshedersem Ne Olur?

//

Sozlesme/Protokol'de fesih ile ilgili madde vardir ama vergi konusunu bilemedim, damga vergisi mi?

Goering tarafından düzenlendi

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 28 Haz 2022, 16:30
28 dakika önce, vivavale dedi ki:

Ödeme döviz bazında mi geldi, kurdan nasıl zarar ettin orayı anlamadım.

Karşı tarafla dolar bazında bir fiyatta anlaştık. Cuma günü aradılar, bugünün açıklanan kuru 17.32 lira, pazartesi imzalayalım dediler. Pazartesi günü gelince "parayı toplaştıramadık, yarın imzalayalım; dolar kuru olarak da TCMB'nin 15'te açıkladığı kuru baz alırız" dediler. O zamanda kur 16.62'den açıklandı. Aradaki farkta işte benim kârdan zararım. Dolar değeri olarak bana aynı parayı ödediler ama TL bazında yatırmak zorundalar zaten. TL olarak daha az para yatırmak zorunda kaldılar.

5 dakika önce, Goering dedi ki:

@Phoenixlin yanlis keywordle ariyorsun: *feragat baska bir anlama geliyor.

Sözleşmesinin Tek Taraflı Olarak Sona Erdirilmesi

Sözleşmeyi Feshedersem Ne Olur?

//

Sozlesme/Protokol'de fesih ile ilgili madde vardir ama vergi konusunu bilemedim, damga vergisi mi?

Bu topraktan ev alımında, doğru lügat sözleşmeden dönmek imiş. Benim avukatın söylediğinden bu kısmı değiştirdiler diye anlamıştım da hiç bir şey değişmemiş protokolde o kısımla alakalı.

Vergiden kastım da gelir vergisiydi. Çünkü ben eve x lira verdim, ama protokol sonunda x+y lira kazanıyorum ve evi almaktan vazgeçiyorum. Burada gelir vergisi ödemek gerekir mi, kaçınmak için ne yapmak lazım gibi bir konu vardı. Orada işte sözleşmeden dönmem üzerine bana bir para verildiği için gelir vergisi ödemek zorunda kalmıyormuşum.

Phoenixlin tarafından düzenlendi

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 28 Haz 2022, 19:55

ben yorum yapmayayim, hukukcu degilim - borsaciyim.

AMA (mantik sadece, UP'lamis olayim)

 

*borsada* satmadigin surece vergi odemiyorsun, anaparayi faiziyle geri aliyorsan da vergi odememen lazim.

"kazaniyor musun?" yoksa "faiziyle geri mi aliyorsun?" anlasma - protokol iptal diye?

Goering tarafından düzenlendi

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 28 Haz 2022, 21:00

benim 2 avukatım var ücretleri fix. kira Kontratı için 1.5 kira gayrı menkul alım satım için binde beş. Bir imza atmam gerekirse yanımda durması için 10k Sohbet danışma bedava. Avukatsız adım atmam. Gerekirse aile içi sorunları bile avukatın bürosunda buluşup senelerdir öyle tartışırız. Her adımımda her şeyde bir avukata danışırım. Mali ise mutlaka mali müşavirime danışırım. Ne isterlerse veririm. Pazarlık doktor mali müşavir ve avukat işim oldumu asla pazarlık yapmam. Eğer bir alacağım varsa %15 ini alırlar ücretleri bu. Herkesin bir doktor bir mali müşavir ve bir avukata hayatı boyunca ihtiyacı var. Değerlerini bilin. Çok değerliler. 

akirafes tarafından düzenlendi

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş
§ 28 Haz 2022, 21:40

Tamam, sagol.

Bu mesajı paylaş


Bu mesajın linki
Sosyal ağlarda paylaş

Yorum yazmak için üye olun veya giriş yapın

Yorum yazmak için üye olmanız lazım

Üye ol

Kayıt olun ve aramıza katılın!

Yeni bir hesap oluştur

Giriş yap

Zaten üyemiz misin? O halde giriş yap

Hemen giriş yap

Yasal Duyuru

5651 sayılı kanun kapsamında, Paticik.com, işbu sayfadaki mesajların ve içeriğin Yer Sağlayıcısıdır. Yayınlanan içeriklerden doğabilecek her türlü sorumluluk içeriği üreten kullanıcıya aittir. Şikayet ve talepleriniz için buraya tıklayıp bize ulaşabilirsiniz. Alternatif olarak [email protected] e-posta adresinden bize ulaşabilirsiniz.

×
×
  • Yeni Oluştur...